فناوری و تجهیزات جدید برای محصور کردن روغن CBD

 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.
 • محصور کننده روغن ماری جوانا برای تولید کپسول های روغن ماری جوانا ، محصور روغن ماری جوانا. محصولات ماری جوانا از روغن ها ، قلم های بخار ، خوراکی ها ، صمغ ها و موارد دیگر.

جدیدترین محصولات CBD

74٪

اخبار نفت ماری جوانا

65٪

سلامتی ماری جوانا

58٪

صنایع ماری جوانا 420

59٪

کپسول های ژل نرم روغن ماری جوانا بدون درز

ما به طور خودکار روغن محصور کردن روغن CBD را می فروشیم

cbd_oil_business

فناوری بی نظیر محصور کردن کپسول های نرم و نرم بدون درز روغن CBD برای مسلمانان,
وگان ، سبک زندگی سالم عملکرد سخت افزار از 15،000 تا 90،000 کپسول نرمگل در هر ساعت.
تماشای فیلم >>

ما خط تجهیزات را برای تولید کپسول های روغن CBD و Cannabis به فروش می رسانیم. کد منبع باز.
ثبت اختراع رایگان بدون محدودیت. بدون آنالوگ. حق امتیاز آزاد. مواد اولیه در بازار آزاد موجود است.
کپسول های وگان روغن СBD ، حشیش ، کنف ، کنف و روغن # هربال. پوسته کپسول مواد جلبک آگار-آگار.
این تجهیزات کلیه نیازهای مدرن برای تولید CBD را برآورده می کند. یادگیری قدم به قدم. مشاوره و کمک در شروع کار. شرکت ما تجهیزات مقرون به صرفه و اتوماتیک تولید می کند
تولید کپسول های بدون درز گرد با روغن در داخل. اکنون رونق جهانی نفت حشیش و CBD است.
تجهیزات لازم برای ساختن کپسول های گرد با روغن CBD و روغن حشیش به قطر 3-6 میلی متر وجود دارد. ما شرکت شما را به همکاری دعوت می کنیم. ما به دنبال شرکتی هستیم که آن را در ایالات متحده ، کانادا ، اروپا بفروشد. ما برای نمایندگی ها قیمت کم می دهیم. همچنین ، شرکت شما می تواند تجهیزات زیادی را از ما خریداری کند و آن را در آمریکا ، کانادا ، اروپا اجاره کند.

SATALOGUE / محفظه روغن کنف / نمونه کپسول های ژل نرم روغن ماری جوانا

نمونه کپسول های ژل نرم روغن ماری جوانا

سلام! نام من روم Tsibulsky است و من مدیرعامل شرکت Soft Gel Capsules Technologies Co.Limited هستم. شرکت ما تجهیزات و فناوری را برای تولید کپسول های نرم و بدون درز ارائه می دهد. در حال حاضر ، ما دو فن آوری پوسته کپسول داریم ، این یک فن آوری کلاسیک ژلاتین و یک فناوری نوآورانه جدید از پوسته های کپسول ساخته شده از مواد گیاهی است. ما از مواد گیاهی به نام آگار آگار برای کپسولهای خود استفاده می کنیم. این یک ماده مبتنی بر جلبک است. این فناوری برای تولید کپسول برای بازار شرقی ، برای بازار کشورهای عربی ، برای مسلمانان ، گیاهخواران و گیاهخواران و در هر کجا استفاده از ژلاتین حیوانات مورد نیاز نخواهد بود. ما این فناوری را در بازار جهانی ارائه می دهیم زیرا تنها شرکتی هستیم که چنین فناوری را داریم.

خط ما از چندین دستگاه تشکیل شده است. دستگاه اول راکتور ویژه ای است که در آن ژل آگار یا ژلاتین تولید می شود. این ژل با دمای تقریبی 90 درجه سانتیگراد ساخته می شود. این ژل از طریق شیلنگ های گرم شده توسط پمپ مخصوص به کپسولاتور ما تغذیه می شود. کپسول ها از ژل و روغن موجود در محفظه تشکیل می شوند. سپس کپسول ها برای شستشو و خشک کردن خارج می شوند. این دیگ بخار ، یک مخزن گرم شده با همزن است که ژل را می سازد ، همچنین یک پمپ ، سیستم شیلنگ های گرم ، خود محاصره کننده و همچنین سانتریفیوژ برای آبگیری و شستشوی کپسول ها پس از کپسوله سازی وجود دارد. شرکت ما 20 سال است که کپسولاتور تولید می کند و تا امروز تجهیزات ما در بخش قیمت مناسب ، بیایید بگوییم. و امروز ما آماده هستیم تا طرحی کاملاً به روز از کپسولاتور ساخته شده از فولاد ضد زنگ را ارائه دهیم که تمام الزامات GMP را برآورده کند. در تمام لبه ها ، تمام لبه های داخلی با شعاع ساخته شده اند ، که استفاده راحت را ارائه می دهد و کیفیت شستشو را تضمین می کند.  

این سیستم هیچ آنالوگ ندارد و ما امروز آن را نشان نمی دهیم فقط به این دلیل که نمی خواهیم رقبا قبل از شروع تولید و فروش آن ، آن را کپی کنند. ما خط اتوماتیکی خود را که کاملاً از جنس استنلس استیل ساخته شده است ، مطابق با الزامات استاندارد GMP ایجاد کرده ایم. شما به راحتی می توانید چنین تجهیزاتی را در تأسیسات تولیدی خود تأیید و تأیید کنید و از آن برای تولید محصولاتی با همان کیفیتی که در اختیار رهبران بازار است استفاده کنید. خط اتوماتیک جمع و جور ما یک پیشنهاد منحصر به فرد است. امروزه هیچ تجهیزات آنالوگ ای در بازار کپسول از نظر هزینه یا کارایی یا منحصر به فرد بودن ترکیب و مواد پوسته وجود ندارد. ما تنها شرکتی هستیم که به آن دست یافته ایم. بسیاری از قسمت های مهم تجهیزات ما دارای گواهینامه اروپایی هستند که برای مشتریان اروپایی ، ایالات متحده و کانادا بسیار مهم است. ما برای تولید ژل از راکتور چینی استفاده می کنیم ، اما این تنها کارخانه ای است که ما در چین یافتیم که می تواند تجهیزات دارای مجوز در اروپا را تولید کند.

 

قیمت: 18000 دلار

 • اطلاعات به روز شده: 09/06/2024
 • در انبار
 • تعداد ارائه های PDF بارگیری شده: 350

مدل: نمونه کپسول های ژل نرم روغن ماری جوانا

 • برچسب گذاری شده به عنوان: فرهنگ CANNABIS روغن CANNABIS روغن CBD نرم افزارهای CBD سلامتی CBD روغن شاهدانه شاخص ماریجوانا پزشکی THC EDIBLES

شرایط سفارش و خرید تجهیزات

 1. زمان تولید برای تجهیزات تحت سفارش 30 روز است. مدل GMP موجود است.
 2. متخصص فنی شرکت می آید برای آموزش به مشتریان. دوره آموزش ، نصب و راه اندازی 5 روز است.
 3. ما فراهم می کنیم اطلاعات در مورد فن آوری ، خرید لوازم و قطعات یدکی.
 4. گارانتی تجهیزات 24 ماه است, ما خدمات گارانتی 24/7 ارائه می دهیم.
 5. فرمول های منبع باز با توجه به اختیار خود توسط مشتری قابل تغییر است. نه مزایا و امتیازها مورد نیاز هستند.
 6. ما تجهیزات نمایش برای ارائه داریم در دفتر ما.
 7. ما تحویل ترتیب خواهیم داد به هر کشور جهان توسط هوا یا دریا. در اجرای اسناد به شما کمک می کند.

این تجهیزات و فناوری در کشور توسعه یافته است اروپا. ما این محفظه ها را طبق کارخانه در کارخانه خانواده خود تولید می کنیم تمام استانداردهای کیفیت اروپا. محصولاتی که بیش از 2 سال است که تولید می کنیم ، هیچ مشابهی ندارند. مقرون به صرفه ترین قیمت ها.
ما از وسایل برقی ، پمپ ، لوله های سیلیکونی استفاده می کنیم - ساخته شده در ایتالیا ، آلمان ، کره.
ما استفاده می کنیم فولاد ضد زنگ AISI 316 ، 304 در تولید ما.


فیلم را بصورت آنلاین تماشا کنید

تماشای ویدیو درباره CANNABIS ، HEMP ، ماریجوانا ، CBD ، THC:

خدمات و خدمات مشتری ما

تمام لبه های داخلی و خارجی با شعاع ساخته شده اند که امکان تمیز کردن آسان و کارآمد را دارند. همچنین کلیه قطعات الکترونیکی ، برقی ، پمپ ها و موتورهای برقی از اروپا و ایتالیا و آلمان تولید می شوند. ما در تلاش هستیم تا وسیله ای را تهیه کنیم که تا حد امکان برای کاربرانمان قابل اعتماد و مناسب باشد. پس از تشکیل کپسول ها ، آنها به طور خودکار وارد دستگاه شستشو و ریسندگی می شوند ، که این کار را در مقایسه با مدل قدیمی ما ، جایی که این عمل به صورت دستی انجام می شود ، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. اکنون کپسول ها بطور خودکار از یک دستگاه به دستگاه دیگر پرش می کنند که این امر نیاز به کار اپراتور دستی را برطرف می کند. ما همچنین یک سیستم منحصر به فرد برای خشک کردن مداوم کپسول ها ایجاد کرده ایم. با تمام گزینه های موجود در بازار تجهیزات دارویی امروزی متفاوت است.

من به شما توضیح مختصری از خط خود می دهم تا در مورد هر واحد و هر قسمت از تجهیزات موجود در خط اتوماتیک خود برای شما تعریف کنم. این مخزن گرم شده با همزن است که در آن ژل را آماده می کنیم. اکنون من به یک موتور الکتریکی با تیغه های نصب شده در داخل اشاره می کنم ، موتور حجم ژل را که با تیغه ها آماده می کنیم مخلوط می کند. این مخزن گرم شده با همزن دارای یک ژاکت آب و محافظ حرارتی است که به حفظ درجه حرارت کمک می کند تا هوا در اتاق گرم نشود. سیستم ویندوزهای مشاهده ، سیستم روشنایی. از مخزن ما ، ژل از طریق شیلنگ های مخصوص گرمایش به مخزن درون محفظه محاسبه می شود و از طریق شلنگ بازگشت به مخزن ما باز می گردد. این کار به منظور حفظ دمای بالای ژل در داخل راکتور ما در هر زمان انجام می شود. ما با آگار آگار کار می کنیم که به دمای بیش از 90 درجه سانتیگراد نیاز دارد. اگر فقط یک شلنگ گرم شده وجود داشته باشد ، مواد داخل آن سرد می شوند و حرکت ژل را مسدود می کنند. بنابراین ، ما با استفاده از یک شیلنگ ، مواد را درون مخزن محفظه نگه دارید و ژل اضافی را از طریق شیلنگ دوم به داخل دیگ خود باز می گردیم. این کابینت برقی دمای گرم کردن شیلنگهای گرم ما را تنظیم می کند ، همچنین سرعت تغذیه ژل را به مخزن ما در بالا و دستگاه تنظیم کننده دمای ژل ساخته شده و همچنین سرعت چرخش پره ها تنظیم می کند. . همه چیز از طریق شیلنگ های گرم وارد محوطه ساز ما می شود. در اینجا نسخه GMP محفظه ساز ما ، کاملاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. در اینجا نسخه GMP محفظه روغن CBD ما ، کاملاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. در اینجا نسخه GMP از محفظه گیر روغن ماست ، کاملاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. همه گوشه ها گرد هستند و از تمیز کردن و شستشوی آسان مطابق با استانداردهای GMP اطمینان حاصل می کنند. آب بندی محفظه ما ورود انواع ذرات آلاینده را از بین می برد. یک ماده عایق حرارتی در داخل محفظه وجود دارد. دمای خاصی را حفظ می کند.

این به طور قابل توجهی هزینه های انرژی و زمان را کاهش می دهد تا زمانی که کپسول خشک شود. ما مخزن گرم شده را با همزن برای تولید ژل از یک کارخانه دوستانه در چین تحویل می دهیم. این کارخانه ، تنها موردی که می توانیم پیدا کنیم ، دارای گواهینامه های مناسب است که کیفیت اروپا را تأیید می کند. این مخزن گرم شده ژل با همزن نیز دارای گواهینامه است. ما تلاش می کنیم اطمینان حاصل کنیم که تجهیزات ما دارای حداکثر تعداد گواهینامه می باشد ، نه تنها در کشورهای CIS بلکه در سایر کشورهای جهان برای استفاده مناسب است. كپسولاتور جدید سرعت بالا GMP ما كاملاً توسط شركت ما تولید می شود. ما چرخه تولید کامل را انجام می دهیم: از ساخت پرونده گرفته تا مونتاژ قسمت آخر و تماس با تامین کنندگان مواد مصرفی با کیفیت اروپایی. ما کیفیت را رصد می کنیم و اکنون در دفتر ما می توانید نمونه آزمایشی این کپسولاتور جدید را ببینید ، این پشت من است. خوشحال می شویم که در شرکت ما از شما استقبال خواهیم کرد. ما سعی در توسعه ، ساختن محصولات باکیفیت ، ساخت محصولاتی داریم که هیچ شباهتی در بازار جهانی امروز ندارند و ما همیشه خوشحالیم که شما را به عنوان مشتریان عزیز می بینیم که از کار و راه حل های فنی ما که هنگام ساخت این خط اتوماتیک ساخته ایم قدردانی خواهیم کرد . من برای هر یک از مخاطبین شما بسیار خوشحال خواهم شد ، لطفا دریغ نکنید با من تماس بگیرید.

تسنیم رومان: اکنون من در مورد ویژگی های طراحی محوطه GMP برای شما تعریف می کنم. حالا من در مورد ویژگی های طراحی محفظه روغن GMP CBD برای شما تعریف می کنم. اکنون من در مورد ویژگی های طراحی محفظه روغن GMP Cannabis برای شما تعریف می کنم. پنل بالا دارای سیستم کنترل است. کنترل روغن برای حمل و نقل روغن ، ژل و روغن که در داخل کپسول قرار می گیرد وجود دارد. کنترل روغن برای روغن حمل و نقل ، ژل و روغن CBD که در داخل کپسول قرار داده شده است وجود دارد. برای کنترل روغن حمل و نقل ، ژل و روغن حشیش که درون کپسول قرار دارد ، کنترل دما وجود دارد. اکنون دمای محیط نشان داده شده است ، اما وقتی برنامه ای را برای محوطه سازی خود برنامه ریزی می کنیم ، دما هایی را که می خواهیم با آنها کار کنیم تعیین می کنیم. اگر مواد شما ، روغن یا چربی حیوانات شما ، نیاز به گرم کردن مخازن ما که در قسمت پشتی انکپسولاتور قرار دارد ، دارای سیستم ژاکت آب ، حمام آب نیز هستید که باعث گرم شدن مواد خواهد شد. اگر روغن CBD شما نیاز به گرم کردن مخازن ما که در قسمت پشتی انکپسولاتور قرار دارد ، همچنین دارای سیستم ژاکت آب ، حمام آب هستید که باعث گرم شدن مواد خواهد شد. اگر روغن کانابیس شما نیاز به گرم کردن مخازن ما که در قسمت پشتی محفظه قرار دارد ، همچنین دارای سیستم ژاکت آبی ، حمام آب هستید که باعث گرم شدن مواد خواهد شد. اکنون ما از کنترل های با دقت بالا استفاده می کنیم که امکان تنظیم سرعت حرکت مواد در سیستم ما را فراهم می کنند. بدین معنی که پمپ های ویژه میزان تغذیه مواد را تبدیل به پوسته کپسول و موادی که درون کپسول ها می شوند تنظیم می کنند. این به طور قابل توجهی دقت دوز را افزایش می دهد. با تعیین شاخص های خاص بر روی دستگاه ها ، می توانید روز بعد آن را در همان حالت اجرا کنید و تمام آن را تولید کنید. برای دیدن روند عملکرد کپسولاتور و تشکیل کپسولها از لامپهای مخصوص استروبوسکوپی استفاده می کنیم که به ما نشان می دهد که به دلیل ضربان نور آنها کپسولها چه می شوند. کپسول ها با سرعت بسیار بالایی حرکت می کنند ، بیش از 24 کپسول در ثانیه و به نظر می رسد نامرئی باشند ، اما وقتی استروبوسکوپ را روشن می کنیم ، این فرصت را به ما می دهد که ببینیم چگونه کپسول ها تشکیل می شوند. اکنون تولید کپسول در حال انجام نیست ، من فقط به شما نشان می دهم که چگونه کار می کند. اکنون تولید کپسول روغن CBD در حال انجام نیست ، من فقط به شما نشان می دهم که چگونه کار می کند. در حال حاضر تولید نرم کننده روغن شاهدانه در حال انجام نیست ، من فقط به شما نشان می دهم که چگونه کار می کند. همچنین می توانید حالت روشنایی دوربین داخلی را تغییر دهید تا کل فرایند را ببینید. بعداً کلیپ ویدیویی تهیه خواهیم کرد که تجهیزات موجود در آن را نشان می دهد.

مشخصات فنی

این محوطه سازی به طور کامل توسط کارمندان و کارگران ما در مرکز تولید در مینسک ، بلاروس ساخته می شود. ما قبل از ارسال آن به مشتریان ، هر ماشین را با دقت آزمایش می کنیم ، بنابراین کارایی این تجهیزات را برای 200٪ تضمین می کنیم. مانند گذشته ، هر یک از مشتریان ما این فرصت را دارند که از Adjuster ما را برای بازدید از تأسیسات خود دعوت کنند. در مدت 5 روز ، او تجهیزات را مأموریت و راه اندازی می کند ، به پرسنل آموزش می دهد و در مورد نحوه استفاده از تجهیزات ، توصیه ها و توصیه هایی را ارائه می دهد. تاکنون ، هیچ یک از مشتریان ما به هر دلیلی تولید کپسول ها را متوقف نکرده اند. تجهیزات ما در همه جا کار می کنند ، مردم محصولات را تولید می کنند و تجارت خود را با موفقیت توسعه می دهند. ما تجهیزات خود را به هر کشوری اعم از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق ، ایالات متحده ، کانادا ، اروپا و سراسر جهان ارسال می کنیم. ما کانال های تحویل خوبی و شرکتهای دوستانه داریم که در ترخیص گمرک در کشور شما به ما کمک می کنند. در هر زمان ، متخصصان ما به شما مراجعه می کنند و به شما می گویند که چگونه تجارت کپسول را به بهترین روش ترتیب دهید. این خط اتوماتیک امکان جابجایی از پوسته ژلاتین به پوسته آگار-آگار کپسول و در جهت معکوس را فراهم می آورد. این به شما امکان می دهد تا محصولات منحصر به فرد تری تولید کنید. من از نتیجه ای که با تیمم به دست آوردیم بسیار افتخار می کنم. پشت سر من سالهای تحقیق ، کار طراحان و مهندسان فرآیند ماست. تاکنون هیچ شرکت دیگری کپسول های گیاهی ارائه نمی دهد. این یک محصول بسیار جالب است. امیدوارم شما از تلاشهای ما قدردانی کنید ، مشتری ما شوید و تجارت خود را با ما بسازید. از تماس با من دریغ نکنید ، من خوشحال می شوم به هر یک از سوالات شما پاسخ دهم.

شرکت ما تجهیزات و فناوری هایی را برای محصور کردن روغن ها و چربی های مختلف ارائه می دهد. اینها روغنهای گیاهی است که در قفسه های داروخانه ها مشاهده می کنید. در پشت من یک خط تولید کپسول خودکار جدید با استفاده از فناوری یکپارچه قرار دارد. فناوری ما ظرفیت حدود 90،000 کپسول در ساعت را فراهم می کند. در حال حاضر ، هیچ شرکت دیگری چنین تجهیزات یا فناوری ای را ارائه نمی دهد. ما همچنین پوسته جدیدی از ماده گیاهی به نام آگار-آگار تهیه کرده ایم. این یک پودر مبتنی بر جلبک است که ما از آن برای ساختن پوسته های کپسول گیاهی با ویژگی های قابل توجه استفاده می کنیم. کپسول های ما فقط یک شکل گرد دارند ، بدون درز هستند ، که یک مزیت غیرقابل انکار نسبت به فناوری های موجود در بازار را تضمین می کند. ما هیچ گونه باقیمانده یا محصولات رد شده نداریم ، دیگر نیازی به دفع زباله های تولید نیست ، زیرا تمام مواد اولیه مورد استفاده در فناوری ما برای تولید کپسول ها استفاده می شود. در پشت من یک خط جدید کپسوله سازی خودکار با ظرفیت 90،000 کپسول در ساعت قرار دارد. این تجهیزات پر سرعت را نمی توان در اختیار سایر تجهیزات قرار داد.

علاوه بر این فناوری ، ما یک خط اتوماتیک محصور سازی را توسعه داده ایم که امکان تولید این محصولات را فراهم می کند. خط خودکار ما از انواع دستگاه های زیر تشکیل شده است: مخزن گرم شده با همزن برای تولید ژلاتین و ژل آگار. این یک واحد جهانی است. این مخزن دارای تیغه های اختلاطی است که امکان حفظ وضعیت همگن ژل در طول تولید آن را فراهم می کند. حجم این مخزن گرم شده با همزن 50 لیتر است ، بنابراین عملکرد 24 ساعته مداوم تجهیزات را تضمین می کند. یک پمپ ویژه از طریق یک شلنگ مخصوص گرم شده ، زندان را از مخزن گرم شده با همزن به محفظه نگهدارنده ما تغذیه می کند. این شیلنگ ها حرارت را تا +90 درجه سانتیگراد حفظ می کنند ، بنابراین از گرم شدن مساوی کل مواد و عملکرد مداوم تجهیزات اطمینان می کنند. در پشت من یک مدل جدید از محفظه ساز کاملاً مطابق با استانداردهای GMP ساخته شده است.

اطلاعات اضافی

تجهیزات ما با بیشترین سرعت ممکن کار می کنند. ما پمپ های با دقت بالا ویژه ای را تنظیم کرده ایم که میزان دوز کپسول ها و پایداری عملکرد تجهیزات را تنظیم می کند. زمان راه اندازی و تنظیم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر پمپ های با دقت بالا نصب شده در کپسول جدید ما که دارای فشار پایدار همه مایعات و همچنین دوز دقیق کپسول ها می باشند ، تمام قطعات الکترونیکی مانند موتور ، پمپ ، گیربکس دارای قطعات ساخته شده در اروپا هستند: آلمان و ایتالیا . این کار با کیفیت عالی و بدون توقف عملکرد در طول شبانه روز تضمین می کند. ما تلاش می کنیم محصولات خود را تا حد امکان برای مشتریان خود قابل اعتماد و دلپذیر جلوه دهیم. اگر مدل قدیمی و مدل جدید را مقایسه کنیم ، خواهیم دید که همه چیز به طور قابل توجهی تغییر کرده است. ارزیابی تفاوت بصری دشوار است ، اگرچه ظاهر بسیار بیشتر نمایان شده است. سیستم خنک کننده روغن حمل و نقل نیز کاملاً به روز شده است. ما از فرو رفتن عناصر خنک کننده در روغن تغییر کرده ایم. اکنون از یک ظرف مخصوص با کف دوتایی استفاده می کنیم که مبرد از آن عبور کند.   

این باعث افزایش سرعت خنک کننده روغن حمل و نقل می شود و به پایدار بودن محفظه کمک می کند. ما همچنین سیستمی را ایجاد کرده ایم که حداکثر سرعت شستشو و جداسازی تجهیزات برای تمیز کردن و کارکرد روزانه را تضمین می کند. تمام خواسته های مشتریان در این مدل جدید مورد توجه قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده است. مخزن گرم شده جدید با همزن برای تولید ژل از مواد کافی برای کار بی وقفه 24 ساعته محفظه برخوردار است. ما همچنین امکان شستشوی اتوماتیک و خشک کردن کپسول ها را عملی کرده ایم که باعث کاهش چشمگیر هزینه نیروی انسانی می شود. در هنگام استفاده از خط اتوماتیک ما نمی توانید خدمات و کیفیت بسیار بهتری از تجهیزات داشته باشید. این فیلم ارائه شامل سیستم خشک کردن کپسول اتوماتیک منحصر به فرد ما نیست. این دانش ما است ، اکنون ما آنرا نشان نمی دهیم تا شرکت های رقیب نتوانند آن را کپی کنند. اما باور کنید ، ما به یک راه حل فنی شگفت انگیز دست یافته ایم که به شما امکان می دهد کپسول های خود را طی دو ساعت 70 درصد خشک کنید. پس از جابجایی بطور خودکار در طی دو ساعت از لحظه ورود به محفظه خشک کردن تا لحظه خروج از آن. فقط لازم است آنها را به مدت دو یا سه ساعت روی پالت های پلاستیکی معمولی خشک کنید.

توصیفات مشتری

وای این بسیار جالب است ، آیا می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید? مایکل هلر ، دکتری (لینکدین)

آیا در واقع هیچ فروشنده ای در ایالات متحده خریداری شده است که می تواند دستگاه و کیفیت آن را تأیید کند? مارک نورماندو (لینکدین)

دستگاه چقدر توپ را می تواند درست کند? اندی کلین (لینکدین)

برخی از مزایایی که آگار نسبت به کپسولهای ژلاتین دارد ? جی کارناهان (لینکدین)

بسیار آموزنده و جالب در زمینه توسعه و mfg از Softgels بخصوص شفاف است. در واقع اطلاعات بسیار خوبی برای تحقیق و توسعه کسب و کار برای آینده است. به آقای رومن و پروفسور بوریسوف احترام می گذارد. شیوکومار دالچند کشاورزانی (لینکدین)

بهتر است که خودتان روغن داشته باشید یا آن را تولید کنید و محصول را از A تا Z تهیه کنید. همچنین می توانید کنسانتره ها را بهتر کنترل کنید. اگر می خواستم چنین محصولی سالم بسازم ، برای من معنی بیشتری خواهد داشت. رودی گرلاچ (لینکدین)

لطفاً DM را برای من ارائه كنید و از اینكه این كار را كردید تشكر می كنم. استفان دوبوز (لینکدین)

فن آوری هیجان انگیز! ناژلا اسکات (لینکدین)

این فیلم دقیقاً نشان می دهد که چرا ما در صنعت به مقررات نیاز داریم. کوین گالاگر (لینکدین)

سلام روم ، در نیوزیلند مشتری دارم. آیا می توانم دستگاه خود را به آنها بفروشم? جوسو کیم (لینکدین)

جالب است که می خواهم امکانات همکاری با هم را کشف کنم. من می خواهم برای اطلاعات بیشتر DM را برای شما ارسال کنم. کارلوس خاویر ریورا (چارلز) (لینکدین)

من می خواهم به دستگاه اصلی سفارش دهم كه كپسول های ژل CBD تهیه كند و به 6329 State Road 54، New Port Richey، FL 34653 USA تحویل داده شود. متشکرم. گری دالیوال ، م (لینکدین)

من می دانم که اکنون یک زمان دیوانه کننده و دشوار است ، و همه ما سعی می کنیم سر خود را بالای آب نگه داریم. من می خواستم به شما دسترسی پیدا کنم ، زیرا ما در زمینه کار در صنعت شاهدانه و CBD تجربه و نتایج بسیار خوبی داریم. سیستم ما به مشاغلی مانند شما کمک می کند خط لوله خود را با مشتریان بالقوه پر کنند بدون اینکه مجبور شوند آسایش خانه شما را با استفاده از تبلیغات فیس بوک / اینستاگرام ترک کنند.. رابرت ریورا (لینکدین)

سلام رومی! ما یک فروشگاه ساخت و ساز ضد زنگ سفارشی هستیم و دیدم که شما در فرآیند خود از راکتورهای ساخته شده سفارشی استفاده می کنید. من کنجکاو بودم که مخازن و میکسرهای شما را برای راه حل محاصره سازی شما ایجاد می کند? تروی هنچی (لینکدین)

سلام رومان ، ما تسهیلات جدیدی را راه‌اندازی کردیم ، مطمئن نیستیم که آیا هنوز خرید بزرگی را انجام خواهیم داد. اما می خواستم اطلاعات بیشتری را از شما دریافت کنم. هنگامی که ما دستگاه را تهیه کردیم ، علاوه بر روغن CBD به چه نوع مواد تشکیل دهنده / مایعات نیاز خواهیم داشت. مایکل هامر (لینکدین)

سلام رومن ، شما به عنوان پیشنهادی که LinkedIn فکر می کند باید با آنها ارتباط برقرار کنم ، مطرح شد. من خوشحال هستم زیرا اکنون در صنعت CBD بسیار گسترده کار می کنم و فکر می کنم ممکن است برخی از فرصت های شبکه سازی را پیدا کنیم. Dan Lictra - راه حل های پرداخت CBD و کنف LIONs (لینکدین)

 

فن آوری های کپسول ژل نرم

مدیرعامل ، شرکت فن آوری های کپسول ژل نرم ، محدود www.Capsulesforyou.com

با من تماس بگیر

Encapsulator روغن CBD | تجهیزات بی نظیر برای تولید کپسول های ژل نرم روغن CBD با پوسته آگار. کپسول های روغن گیاه حشیش وگان

آقای رومن Tsibulsky

مدیرعامل ، شرکت فن آوری های کپسول ژل نرم ، محدود www.Capsulesforyou.com

وب سایت: www.Capsulesforyou.com
تلفن: +375 29 308 00 00
WhatsApp / Viber: +375 29 308 00 00
پست الکترونیک: info@capsulesforyou.com
اسکایپ: RomanTsibulsky

فرم سفارش

من, , ,

نمونه کپسول های ژل نرم روغن ماری جوانا.

اطلاعات تماس من:اظهار نظر: